Đăng nhập
Nhập tên truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống tư vấn đầu tư
 
Hộp thư góp ý
Vui lòng gửi các ý kiến phản hồi cho bộ phận quản trị. Xin cảm ơn !
 
Thông báo
 
Số lượt truy cập
 
   Thông tin câu hỏi :
Tiêu đề : Đơn giá xây dựng cơ bản
Chủ đề : Thủ tục cấp phép xây dựng
Người hỏi : Người hỏi yêu cầu không nêu tên
Ngày hỏi : 20/01/2006
Nội dung câu hỏi : Ngày 29/7/2005 Bộ Xây dựng đã ban hành định mức xây dựng mới theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD. Vậy ở tỉnh Đồng Nai đã ban hành đơn giá xây dựng cơ bản theo định mức này chưa.
  Thông tin trả lời :
Nơi trả lời : Sở Xây dựng
Người trả lời : Phòng chuyên môn
Ngày trả lời : 20/01/2006
Nội dung trả lời : Sau khi Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng mới theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD, ngày 10/01/2006 UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 181/UBND-CN giao Sở Xây dựng thực hiện xây dựng bộ đơn giá xây dựng cơ bản áp dụng trên địa bàn tỉnh trong tháng 02/2006.
Hiện nay, Sở Xây dựng đã liên hệ với Phân viện Kinh tế Xây dựng Miền Nam-Bộ Xây dựng để triển khai thực hiện xây dựng bộ đơn giá này trên cơ sở hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình đã được Bộ Xây dựng ban hành. Thời gian hoàn thành và trình UBND tỉnh ra quyết định ban hành áp dụng trên địa bàn tỉnh dự kiến là đầu quý 2 năm 2006.
Trân trọng kính chào!