Đăng nhập
Nhập tên truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống tư vấn đầu tư
 
Hộp thư góp ý
Vui lòng gửi các ý kiến phản hồi cho bộ phận quản trị. Xin cảm ơn !
 
Thông báo
 
Số lượt truy cập
 
   Thông tin câu hỏi :
Tiêu đề : Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
Chủ đề : Sở hữu trí tuệ
Người hỏi : Người hỏi yêu cầu không nêu tên
Ngày hỏi : 04/05/2009
Nội dung câu hỏi : K/g Ban biên tập.
Tôi là chủ sở hữu của 1 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Khoảng 1 năm nữa là Giấy chứng nhận hết hiệu lực. Nay tôi muốn hỏi về thủ tục gia hạn hiệu lực và thời gian để gia hạn hiệu lực trước ngày hết hiệu lực.
Chân thành cám ơn.
  Thông tin trả lời :
Nơi trả lời : Sở Khoa học và Công nghệ
Người trả lời : Phòng chuyên môn
Ngày trả lời : 04/05/2009
Nội dung trả lời : Căn cứ Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về Sở hữu công nghiệp, có quy định như sau:
"Để được gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng trước ngày Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.
Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.
Đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ gồm các tài liệu sau đây:
(i) Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, làm theo mẫu 02-GHVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư này;
(ii) Bản gốc văn bằng bảo hộ (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ);
(iii) Giấy uỷ quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);
(iv) Chứng từ nộp lệ phí gia hạn, công bố quyết định gia hạn và đăng bạ quyết định gia hạn văn bằng bảo hộ theo quy định."