Đăng nhập
Nhập tên truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống tư vấn đầu tư
 
Hộp thư góp ý
Vui lòng gửi các ý kiến phản hồi cho bộ phận quản trị. Xin cảm ơn !
 
Thông báo
 
Số lượt truy cập
 
   Thông tin câu hỏi :
Tiêu đề : Thuế Internet
Chủ đề : Các chính sách về thuế
Người hỏi : Người hỏi yêu cầu không nêu tên
Ngày hỏi : 24/12/2007
Nội dung câu hỏi : Tôi muốn biết mức thuế áp dụng cho việc kinh doanh internet là như thế nào. Cách tính thuế ra sao ? làm sao để được miễn thuế hoặc giảm thuế ?
Chân thành cảm ơn.
  Thông tin trả lời :
Nơi trả lời : Cục Thuế tỉnh
Người trả lời : Phòng Chuyên môn
Ngày trả lời : 24/12/2007
Nội dung trả lời : - Các cơ sở sản xuất kinh doanh mỗi năm phải nộp thuế môn bài một lần vào đầu năm hoặc khi mới ra kinh doanh. Mức thuế môn bài tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp, vốn đăng ký hoặc thu nhập 1 tháng của cơ sở kinh doanh. Mức thuế cụ thể được quy định tại Thông tư
số 96/2002/TT-BTC ngày 16/12/2002, Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính.
- Thuế suất giá trị gia tăng của hoạt động kinh doanh Internet áp dụng thuế suất là 10% theo quy định tại điểm 3.17 Mục II Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 06/4/2007 của Bộ Tài chính. Phương pháp tính thuế được nêu cụ thể tại Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: căn cứ tính thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng theo quy định tại Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính. Thuế suất thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh Internet là 28%. Cơ sở kinh doanh tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh Internet không thuộc ngành nghề, lĩnh vực được ưu đãi về thuế TNDN.
Mặc khác câu hỏi không nêu cụ thể đối tượng thuộc loại hình nào, có mở sổ sách kế toán hay không nên không thể trả lời cụ thể.